REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DAWIDAM.PL

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług i sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.dawidam.pl i jest dokumentem wymaganym w świetle art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827 z późniejszymi zmianami).

SPRZEDAWCĄ i ADMINISTRATOREM sklepu internetowego jest firma :

SAMIR HRYTSKIV DAWIDAM
Działającą pod adresem :
30-085 Kraków, ul. Tytusa Czyżewskiego, nr 1, lok. U1
Numer NIP 6793246488

§1 Definicje

Zakres działalności – sprzedaż wysyłkowa z wykorzystaniem strony internetowej www.dawidam.pl

Sprzedawca stosuje Europejski Kodeks Postępowania w Handlu Elektronicznym.

Klient– zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę na życzenie.

Informacje handlowe o Produktach znajdujące się na stronie www.dawidam.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§2 Realizacja Zamówień

SKLEP INTERNETOWY DAWIDAM.PL realizuje zamówienia z wysyłką do Polski.

Przed złożeniem zamówienia klient musi się zapoznać i zaakceptować niniejszy REGULAMIN.
Potwierdza go przy rejestracji oraz przed potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę www.dawidam.pl oraz mailowo z wykorzystaniem adresu mail sprzedawcy.

Zamówienie telefoniczne można składać na numer telefonu podany w zakładce kontakt. W przypadku umowy zawartej na odległość poprzez telefon sprzedawca potwierdza treść proponowanej umowy wysyłając ją do klienta drogą mailową.

Klient dla ważności zawarcia umowy składa oświadczenie w formie mailowej o przyjęciu warunków umowy i sposobie realizacji zamówienia.

Realizacja zamówienia tj.przygotowanie i wysyłka produktów następuje:
po potwierdzeniu zamówienia przez sprzedawcę – jeżeli wybrano płatność przy odbiorze, po otrzymaniu wpłaty na konto – jeżeli wybrano przedpłatę,
przy płatnościach kartą – od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

Termin realizacji zamówienia w przypadku produktów znajdujących się w magazynie – nie dłużej niż 5 dni roboczych. W przypadku produktów oferowanych na zamówienie termin zostanie określony przy składaniu zamówienia.

§3 Ceny

Podane w ofercie sklepu ceny produktów są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).

Podane ceny produktów nie obejmują kosztów dostawy.
Ceną wiążącą dla klienta jest cena aktualna w chwili złożenia zamówienia.

§4 Formy płatności

Za pobraniem – przy odbiorze wysłanych produktów;

Przedpłata – przelewem na konto bankowe podane w danych sprzedawcy / przesłane w potwierdzeniu zamówienia;

System płatności on-line PayU – system administrowany przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444, System płatności realizuje płatności kartami płatniczymi – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic oraz Maestro;

W przypadku wyboru płatności w formie przedpłaty przelewem klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, chyba że strony umowy sprzedaży postanowią inaczej.

Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

§5 Wysyłka towaru

Koszty dostawy ponosi klient chyba, że opis oferty produktu stanowi inaczej.

Klient w trakcie wypełniania formularza zamówienia jest informowany o kosztach dostawy, dokonuje wyboru sposobu płatności i dostawy oraz akceptuje koszty wysyłki podczas składania zamówienia.

Zakupione produkty są wysyłane na adres wskazany przez klienta za pośrednictwem firm kurierskich.

Jeżeli klient wybrał opcję wysyłki produktu z opcją płatności “za pobraniem” – klient zobowiązany jest do odbioru przesyłki z zamówionymi produktami. Jeżeli klient – bez względu na przyczynę – nie dokona odbioru przesyłki – sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy z dniem zwrotnego otrzymania nieodebranej przesyłki.

§6 Prawo do odstąpienia od umowy

Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) klient zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie produktu (jeżeli produkt składa się z wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, jeżeli umowa polega na regularnym dostarczaniu produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z produktów – lub w przypadku usług lub umowy o innym charakterze – 14 dni od dnia zawarcia umowy, jednak jeżeli kupującym jest konsument, za wydanie kupującemu rzeczy sprzedanej uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi wskazanemu przez klienta , gdy sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. W przypadku odstąpienia od umowy klientowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Jeżeli w czasie zawierania umowy klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez sprzedawcę – sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób. Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną

Po przesłaniu oświadczenia klient jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych (liczonych od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy) odesłać produkt na adres:
Dawidam, 30-085 Kraków, ul. Tytusa Czyżewskiego, nr 1, lok. U1
Z dopiskiem ZWROT ORAZ NUMER ZAMÓWIENIA.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

Sprzedawca w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do klienta.

Sprzedawca może się jednak wstrzymać z dokonaniem zwrotu płatności do chwili otrzymania zwrotnego rzeczy lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Spraedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku gdy płatność była dokonana kartą płatniczą zwrot nastąpi na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej z której dokonano zapłaty za towar.

Bezpośrednie koszty zwrotu produktów do sklepu ponosi klient.

Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysłanych ”za pobraniem”. Przesyłka zwrotna powinna być odpowiednio zabezpieczona przed uszkodzeniem w transporcie.

Zwrot produktów zakupionych w sklepie stacjonarnym w Krakowie jest możliwy w terminie 14dni od daty zakupu.

Aby dokonać zwrotu należy wraz z produktem dostarczyć oryginalny dowód zakupu (np. paragon fiskalny, fakturę VAT).

Zwrot środków za produkt nastąpi w takiej samej formie jak dokonywana była płatność

§7 Odpowiedzialność z tytułu rękojmi i gwarancji przy sprzedaży z udziałem KONSUMENTA

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczy produkt będący przedmiotem umowy – bez wad.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili – przez okres 2 lat.

Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową, klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

W celu zgłoszenia reklamacji prosimy, by klient wypełnił protokół reklamacyjny, lub w formie mailowej opisał podstawy reklamacji oraz żądania odnośnie usunięcia wad. Do wiadomości należy dołączyć kopię dowodu zakupu lub inne potwierdzenie zawarcia umowy z czytelną datą zakupu oraz widocznymi produktami.

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, klient może złożyć oświadczenie z wnioskiem o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedającego albo sprsedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację bez zbędnej zwłoki. Nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji i poinformuje w tym czasie drogą pisemną lub elektroniczną klienta o stanie realizacji reklamacji. Pozostawienie reklamacji w tym czasie bez odpowiedzi jest równoznaczne z uznaniem reklamacji.

Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru – sprzedawca odeśle produkt klientowi na własny koszt.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości – nie wymienione powyżej – w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

§8 Usługi elektroniczne i warunki techniczne korzystania ze strony www.dawidam.pl

SPRZEDAWCA – w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę www.dawidam.pl

utworzenie i administrowanie konta klienta w sklepie internetowym,
przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym.
Za zgodą klienta – Sprzedawca może przesyłać Klientowi informacje handlowe, oferty promocyjnych itp. w formie usługi “newsletter”.

Świadczenie usług elektronicznych w zakresie jest bezpłatne.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu i administrowaniu konta klienta na stronie www zawierana jest na czas nieoznaczony.

Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w sklepie internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.

Usługa “newsletter” zawierana jest na czas nieokreślony. Usługa jest uruchamiana w momencie wyrażenia zgody na rozsyłanie wiadomości na adres klienta podany przy rejestracji.

Klient może odstąpić od umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyn w terminie 30 dni od zawarcia umowy – z wyjątkiem gdy świadczenie usługi rozpocznie się przed upływem tego terminu za zgodą klienta– składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy: za pomocą elektronicznego wzoru formularza odstąpienia od umowy lub poprzez złożenie oświadczenia w formie wiadomości e-mail lub pisemnie na adres sprzedawcy.

§9. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze sklepu dawidam.pl jest sprzedawca.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane dane osobowe klienta są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy KLIENT nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień klientów, wynikających z rozporządzenia RODO.

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania żądania ich całkowitego usunięcia lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Klient ma prawo do odwołania swojej zgody w każdym momencie.

Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych klienta:

  • nazwisko i imię
  • adres do wysyłki produktów
  • adres e-mail
  • numer telefonu kontaktowego
  • w przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP

Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Sprzedawcą a klientem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim – z wyjątkiem zewnętrznych firm realizujące płatności internetowe, tzn. bramki płatnicze.

W przypadku sprzedaży produktów poprzez witrynę www.dawidam.pl w celu dostarczenia produktów do klienta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy lub realizacji celu, dla którego zgoda była udzielona.

dla utrzymania konta w bazie Sklepu Internetowego – podstawą przetwarzania tych danych jest umowa (regulamin), który został zaakceptowany przez Użytkownika. Dane te będziemy przetwarzać tak długo dopóki Użytkownik nie wypowie zawartej umowy lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, dane w dokumentach sprzedaży – przez okres wymagany przepisami o księgowości, adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania newslettera– przez okres ważności zgody użytkownika. Zgoda może być cofnięta w każdej chwili, dane adresowe wykorzystywane do przesyłania informacji marketingowej dotyczącej usług własnych Administratora – (podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes prawny Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane te będziemy przetwarzać tak długo, dopóki Użytkownik nie złoży sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu, po tym okresie są usuwane.

Klient ma prawo wnieść skargę na działania ADMINISTRATORA do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał “newsletter” na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest klient może zrezygnować z usługi newslettera.

§10 Postanowienia końcowe

Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego. Wybór ten nie pozbawia jednak ochrony KLIENTA jaką przyznają mu przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym klient ma miejsce zwykłego pobytu.

Postanowienia niniejszego REGULAMINU nie mają na celu wyłączenia lub ograniczenia jakichkolwiek praw klirnta będącego jednocześnie KONSUMENTEM w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) – przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego REGULAMINU z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie www.dawidam.pl i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności:

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 poz. 1000 )

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO oraz o przepisy powiązane.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.).

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.).

Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach KONSUMENTA (Dz. U. 2014, poz. 827 ze. zm.).

W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego REGULAMINU zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone . W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje obowiązujący.

Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).

Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.

W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby SPRZEDAWCY.

Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że aktualne informacje w tym zakresie są udostępniane na stronie: http://prawaKONSUMENTA.uokik.gov.pl/ Konsumenci i przedsiębiorcy mogą wykorzystać do polubownego rozstrzygania sporów powołaną przez Komisję Europejską internetową platformę ODR. Platforma jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. UOKIK prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich pod adresem https://www.uokik.gov.pl/ rejestr_podmiot_uprawnionych.php

1
false
false
true
Usuń
Zmień
tr
true

Nasza strona korzysta z plików cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej strony oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień przeglądarki. Polityka cookies